Algemene voorwarden
ALGEMENE VOORWAARDEN ContactOffice

1. Voorwerp

Onderhavige algemene voorwaarden vormen de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden van de ContactOffice Dienst geleverd door:

ContactOffice Group NV
Terhulpsesteenweg 181
B-1170 Brussel
België
Tel.: + 32 2 647 92 35

VAT : BE 0466 241 584

2. Omschrijvingen

Voor de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, worden de volgende termen als volgt omschreven:

2.1. "Dienst"

De diensten omvatten de volgende functies:

- het gebruik van instrumenten voor beheer, communicatie, organisatie en samenwerking (planners, adresboekjes, notities, takenlijsten, reeksen toepassingen voor commercieel beheer en on-line communicatie (planner, adresboekje, notities, takenlijsten, opslag en overdracht van documenten enz.) waarmee capaciteiten en documenten worden verbonden) die elk worden verbonden met een duidelijk omschreven capaciteit, aan een gegeven prijs;
- toegang tot professionele diensten inzake informatie en transacties en toepassingen verbonden met informatiebeheer;
- toegang tot een e-commerce platform waar producten en diensten door de gebruikers, derden of ContactOffice Group NV zelf, zelfs als tussenpersoon, op de markt kunnen worden gebracht.

2.2. "Site"

De Site is de Internet Site met als URL https://nl.contactoffice.com

2.3. "Inhoud"

De Inhoud betreft alle inlichtingen, gegevens, teksten, software, muziek, geluid, foto's, grafieken, berichten of andere materialen.

2.4. "Capaciteit"

De capaciteit betreft de opslagruimte voor elektronische gegevens van de Dienst die is voorbehouden aan elke Gebruiker. De capaciteit is afhankelijk van de Dienst.

2.5. "Gebruiker"

Elke natuurlijke persoon of entiteit die, na afsluiting van onderhavige overeenkomst, geniet van de Dienst en deze benut op een strikt persoonlijke basis of binnen een groep.

2.6. "Groep"

De Groep is de vereniging van verschillende Gebruikers die wordt gevormd met het oog op gemeenschappelijk gebruik van gegevens.

3. Omvang van de reeks instrumenten (functies en capaciteiten)

3.1. De registratieprocedure die elke Gebruiker in staat stelt zich te abonneren op één of meerdere elementen van de Dienst wordt bepaald door de combinatie van producten die de Gebruiker heeft gekozen bij the invullen van zijn registratieformulier.

3.2. Tenzij andersluidende bepaling, vallen alle instrumenten en nieuwe diensten die de Dienst verbeteren, of die daaraan worden toegevoegd, binnen de toepassingssfeer van onderhavige overeenkomst.

4. Afsluiting van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst wordt door de partijen afgesloten aan het eind van de procedure voor registratie van de Gebruiker, zoals beschreven in onderhavig artikel.

4.2. De gebruiker moet het door ContactOffice Group NV op de Site aangeboden registratieformulier invullen.

De Gebruiker verbindt zich er toe correcte en nauwkeurige inlichtingen mee te delen aan ContactOffice Group NV. Hij verbindt er zich tevens toe ContactOffice Group NV onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van de bij registratie verstrekte gegevens.

4.3. Ingeval van aanvaarding der modaliteiten van de onderhavige algemene voorwaarden, dient de Gebruiker te klikken op de knop "Ik aanvaard deze algemene voorwaarden".

4.4. De datum van de klik vormt de datum waarop de Gebruiker instemt met de algemene voorwaarden van ContactOffice Group NV.

4.5. ContactOffice Group NV dient de Gebruiker via e-mail een ontvangstbewijs van zijn aanvaarding toe te sturen.

4.6. De Gebruiker dient aan ContactOffice Group NV via e-mail de bevestiging van de ontvangst van de e-mail van deze laatste toe te sturen, waardoor deze ontvangst meldt van de aanvaarding door de Gebruiker.

4.7. De overeenkomst wordt definitief afgesloten en de rekening van de Gebruiker geopend wanneer de Gebruiker via e-mail het ontvangstbewijs van de opening der rekening heeft ontvangen en aan ContactOffice Group NV de ontvangst van het ontvangstbewijs heeft bevestigd.

4.8. De verzending van de bevestiging van het ontvangstbewijs vormt het eind van de procedure voor Gebruikersregistratie.

5. Identificatiegegevens en beveiliging

5.1. Vanaf zijn registratie, ontvangt de Gebruiker een identificator ("Login") en kiest hij een paswoord. De Login en het paswoord vormen de identificatie-onderdelen van de account (hierna genoemd "identificatiegegevens").

5.2. De toegang tot de dienst is toegelaten op voorwaarde dat de Gebruiker gebruik maakt van de identificatiegegevens.

5.3. De identificatiegegevens zijn persoonlijk, vertrouwelijk en niet-overdraagbaar. De Gebruiker verbindt zich er toe deze in geen geval te onthullen. De partijen komen overeen dat alle aansluitingen tot stand gebracht met behulp van de identificatiegegevens van de Gebruiker onweerlegbaar worden verondersteld afkomstig te zijn van de Gebruiker, die zich er uitdrukkelijk toe verbindt er alle gevolgen van te dragen.

5.4. Ingeval van verlies, verduistering of diefstal van de identificatiegegevens van de Gebruiker, verwittigt deze onmiddellijk ContactOffice Group NV via elk mogelijk middel (telefoon, telefax, telegram of elektronische post). De verklaringen van verlies, verduistering of diefstal dienen onmiddellijk door de Gebruiker te worden bevestigd aan ContactOffice Group NV, via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Dienst vóór ontvangst door ContactOffice Group NV van het aangetekend schrijven ter bevestiging.

5.5. ContactOffice Group NV bezorgt de Gebruiker de nieuwe identificatiegegevens via e-mail of brief.

6. Oprichting van een Groep

6.1. De Gebruiker kan een groep oprichten onder zijn eigen identiteit. Hij zal de omvang (functies en capaciteiten) omschrijven die hij wil geven aan de reeks instrumenten van deze Groep.

De Gebruiker die deze Groep heeft opgericht is de Groepsbeheerder.

6.2. De Groep bestaat uit Leden (Gebruikers die zijn aangesloten bij een Groep).

6.3. De procedure voor aansluiting bij een Groep en de zichtbaarheid van het bestaan van de Groep voor de Gebruikers worden bepaald in functie van het product dat de Groepsbeheerder heeft gekozen bij invulling van het formulier van Groepsoprichting dat door ContactOffice Group NV op de Site wordt aangeboden.

6.4. De doelstelling van de Groep is de gegevens in de instrumenten van de Groep ter beschikking te stellen van de Leden. Alle Leden van de Groep kunnen toegang krijgen tot de in de reeks instrumenten van de Groep beschikbare gegevens die voor de Groep openbaar werden verklaard, evenals tot de gegevens die door de Leden direct in de Groep worden ingevoerd.

7. Verbintenissen van de Gebruiker

7.1. De gebruiker verbindt zich er toe om, in het kader van de Dienst, zich te onthouden van:

a) het aanmaken van een Inhoud met pornografisch karakter of met andere voor minderjarigen schadelijke thema's, zonder deze lijst te beperken tot personen van 18 jaar of ouder, of het verspreiden van deze Inhoud zonder er de toegang toe te beperken tot personen van 18 jaar of ouder;
b) het nastreven van illegale doelstellingen of het verspreiden van onwettige, kwaadwillige, bedrieglijke, bedreigende, schadelijke, vulgaire, obscene, gewelddadige, lasterlijke inhouden of inhouden die een inbreuk vormen op de privacy van anderen of laakbaar zijn, met inbegrip van bewoordingen die getuigen van intolerantie, vooroordelen, racisme, haat of laster of die een aanmoediging vormen of oproepen tot uitvoering van illegale activiteiten of die een aanmoediging vormen tot fysieke schade of verwonding gericht tegen een groep of een individu, maar zonder beperking hiertoe;
c) het schade toebrengen aan minderjarigen, op welke wijze dan ook;
d) het zich wederrechtelijk toe-eigenen van de identiteit van een persoon of entiteit, met inbegrip van die van een bediende van ContactOffice Group NV, een forumverantwoordelijke, een gids of een host, maar zonder beperking hiertoe, het valselijk beweren of verdraaien van zijn toebehoren tot een persoon of een entiteit;
e) het namaken van hoofdingen of het manipuleren van identificatoren, teneinde de oorsprong van een door de Dienst verzonden inhoud te verbergen;
f) het teleladen, verspreiden, versturen via e-mail of uitzenden van een Inhoud die hij niet mag uitzenden krachtens de wet of een overeenkomst (bijvoorbeeld interne informatie, exclusieve en vertrouwelijke inlichtingen die hij vernam en verspreidde in het kader van werkrelaties of overeenkomsten van niet-onthulling);
g) het teleladen, verspreiden, versturen via e-mail of uitzenden van een Inhoud die een inbreuk vormt op patenten, commerciële merken, industriële geheimen, auteursrechten of andere exclusieve rechten van de partijen;
h) het teleladen, verspreiden, versturen via e-mail of uitzenden van ongevraagde of onwettige reclame, verkoopsinhouden, "opdringerige" reclame, "spam", "sneeuwbalverzendingen", "piramideconstructies" of elke andere vorm van aansporing, tenzij in speciaal daartoe voorbehouden zones (bijvoorbeeld de shoppingzones);
i) het teleladen, verspreiden, versturen via e-mail of uitzenden van materiaal dat informaticavirussen of andere codes, bestanden of informaticaprogramma's bevat die bedoeld zijn om de werking van een softwarepakket, een apparaat of een telecomuitrusting te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
j) het onderbreken van het normale verloop van de dialoog, het veroorzaken van een snellere schermscrolling, wat andere gebruikers van de Dienst verhindert gegevens in te voeren, of zo te handelen dat de andere gebruikers niet meer onvertraagd kunnen communiceren;
k) het interfereren met de Dienst, of met op de Dienst aangesloten servers of netwerken of het onderbreken van deze, het overtreden van regels, procedures, beleid of reglementen van op de Dienst aangesloten netwerken;
l) het al dan niet opzettelijk overtreden van een wet van het land van de Dienst betreffende de verzending van technische gegevens of softwareprogramma's die via de Dienst worden uitgevoerd vanuit het land van de Dienst, of het verspreiden van informatie gebruikt voor het omzeilen van de door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiliging, met inbegrip van de serienummers of registratienummers van softwareprogramma's, op elk willekeurig type van piraat-hulpprogramma (ook met inbegrip van bestanden die enkel zijn bestemd voor emulatie van spelletjes die beschermd zijn door auteursrechten);
m) het "achtervolgen" of bestoken van andere personen;
n) het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers.

7.2. ContactOffice Group NV moedigt de Gebruiker aan elke inbreuk op artikel 7.1. van onderhavige algemene voorwaarden ter harer kennis te brengen.

7.3. Onverminderd artikel 11, ingeval van niet-eerbiediging door de Gebruiker van de in artikel 7.1. vermelde verplichtingen, behoudt ContactOffice Group NV zich het recht voor het gebruik van de Dienst te onderbreken of berichten of Inhoud te wissen, in de mate dat dit nodig is om een eind te stellen aan de betwistbare daad.

8. Beleid inzake inhoud

8.1. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle Inhoud die hij via de Dienst verspreidt, telelaadt, verstuurt of uitzendt met elk willekeurig middel. De Gebruiker aanvaardt ContactOffice Group NV te vrijwaren en te vergoeden voor alle schade of kosten ingeval van vordering door een derde in verband met door de Gebruiker verspreide, getelelade of uitgezonden Inhoud.

8.2. ContactOffice Group NV controleert de via de Dienst verspreide Inhoud niet en verzekert als dusdanig niet de juistheid, integriteit of kwaliteit van de Inhoud. De Gebruiker erkent dat hij door gebruik van de Dienst, kan te maken krijgen met choquerende, onbetamelijke of laakbare Inhouden. De Gebruiker aanvaardt evaluatie en ondersteuning van alle met het gebruik van de Inhoud verbonden risico's, met inbegrip van het vertrouwen gesteld in de nauwkeurigheid, exhaustiviteit of het nut van een dergelijke Inhoud.

8.3. ContactOffice Group NV zal in geen geval kunnen worden aansprakelijk gesteld voor welke Inhoud dan ook, met inbegrip van alle vergissingen of weglatingen van een Inhoud, noch voor enige schade of verlies zoals die zijn opgetreden in het kader van het gebruik van de via de Dienst met elk willekeurig middel verspreide, getelelade, verzonden of uitgezonden inhoud, maar zonder beperking hiertoe.

8.4. De Gebruiker aanvaardt dat ContactOffice Group NV de Inhouden niet vooraf dient te bekijken, maar dat ContactOffice Group zich het recht voorbehoudt tot weigering, bewerking, verplaatsing of uitwissing van Inhoud die indruist tegen artikel 7.1. , die openbaar beschikbaar is via de Dienst of waarvan ze kennis zou hebben via elke andere weg.

8.5. In de mate waarin de Dienst of derden links kunnen voorzien met andere sites of bronnen van het World Wide Web en in de mate waarin ContactOffice Group NV geen enkele controle kan uitoefenen op deze sites en bronnen, erkent de Gebruiker dat ContactOffice Group NV niet aansprakelijk is (i) voor de beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen, (ii) noch voor de Inhouden, reclame, producten en andere inhouden die op deze sites of bronnen beschikbaar zijn of die daaruit voortvloeien, (iii) noch voor de eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik hiervan door de Gebruiker.

9. Algemene gebruiken met betrekking tot gebruik en opslag

9.1. De Gebruiker aanvaardt dat ContactOffice Group NV het recht heeft algemene gebruiken en beperkingen op te stellen inzake het gebruik van de Dienst, met inbegrip van het maximaal aantal ingangen in de planners, adresboekjes, takenlijsten, bladwijzers enz., de maximale omvang van het bericht en de brievenbus, de maximale periode waarbinnen de getelelade Inhoud zal worden bewaard door de Dienst, de maximale schijfruimte op de servers van ContactOffice Group NV die aan de Gebruiker zal worden toegewezen op zijn naam alsook het maximaal aantal keren dat en de maximale duur gedurende dewelke de Gebruiker toegang kan hebben tot een Dienst binnen een gegeven tijdsduur.

9.2. Deze beperkingen werden omschreven in de beschrijving van de op de Site beschikbare producten.

9.3. De Gebruiker aanvaardt daarenboven dat ContactOffice Group NV zich het recht voorbehoudt deze algemene gebruiken en beperkingen te allen tijde te wijzigen. Het bericht van wijziging zal aan de Gebruiker worden gericht via bericht op de Site of via e-mail. Bij gebreke van reactie binnen de twee weken, zal de Gebruiker gebonden zijn door deze wijziging. Indien de Gebruiker de voorgestelde wijzigingen niet aanvaardt, neemt de overeenkomst een eind bij het verstrijken van twee weken, zonder voorafgaand bericht noch recht op enige schadevergoeding.

10. Privacy van de leden

10.1. De Gebruiker aanvaardt dat ContactOffice Group NV toegang kan hebben tot informatie die hij haar meedeelde. Daarenboven weet de Gebruiker dat omwille van de aard van het Internet en andere factoren, de bescherming van de privacy niet kan worden verzekerd in zijn berichten en dat hij hier rekening mee dient te houden wanneer hij besluit vertrouwelijke informatie of andere informatie via de Dienst te verzenden.

10.2. ContactOffice Group NV verbindt zich er toe de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake privacy in acht te nemen.

10.3. Alle gedurende de registratieprocedure door de Gebruiker aan ContactOffice Group NV verstrekte informatie zal worden geregistreerd in de gegevensbank van deze laatste. Deze gegevens zullen kunnen worden gebruikt tijdens informatiecampagnes of reclame inzake producten en diensten van ContactOffice Group NV gericht aan Gebruikers. ContactOffice Group NV zal tevens deze gegevens kunnen gebruiken voor het intern beheer van klantenrelaties. ContactOffice Group NV brengt er de Gebruiker van in kennis dat de tijdens de registratieprocedure verstrekte gegevens zullen kunnen worden medegedeeld aan ContactOffice en door deze zullen kunnen worden gebruikt bij informatiecampagnes of reclame inzake haar producten en diensten en voor doeleinden van marktstudie en van beheer van klantenrelaties.

10.4. ContactOffice Group NV verbindt zich er toe geen gegevens over de Gebruikers te zullen mededelen aan derden, onverminderd wat is voorzien in artikel 10.3 en tenzij op verzoek van enige bevoegde overheid.

10.5. De Gebruiker die zich verzet tegen het gebruik van zijn gegevens, zoals voorzien in artikel 10.3, verzendt zijn schriftelijk verzoek in die zin naar de maatschappelijke zetel van ContactOffice Group NV.

10.6. De Gebruiker heeft een recht tot raadpleging en rechtzetting van de tijdens de registratieprocedure verstrekte gegevens. Elk verzoek in die zin wordt schriftelijk verzonden naar de maatschappelijke zetel van ContactOffice Group NV.

10.7. Ingeval van wijziging van de tijdens de registratieprocedure verstrekte gegevens die specifiek zijn voor de Gebruiker, zal deze gehouden zijn er ContactOffice Group NV van in kennis te stellen in de maand die volgt op de wijziging.

11. DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

11.1. De overeenkomst tussen de Gebruiker en ContactOffice Group NV wordt afgesloten voor een onbepaalde duur.

11.2. Elke partij zal te allen tijde onderhavige overeenkomst kunnen ontbinden middels een vooropzeg van dertig dagen aan de andere partij. Deze vooropzeg zal ingaan op de vijfde dag volgend op die dag waarop de in artikel 11.8 bedoelde aangetekende zending zal zijn verzonden.

11.3. De overeenkomst kan zonder vooropzeg, juridische formaliteit noch ingebrekestelling door elk der partijen worden ontbonden, voor overtreding door de andere partij van enige van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, overtreding die niet zou ophouden binnen een periode van tien dagen na de verzending van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs door de partij die vermelde inbreuk onderging en waarin de andere partij wordt uitgenodigd aan die inbreuk te verhelpen.

11.4. ContactOffice Group NV kan trouwens de overeenkomst ontbinden zonder vooropzeg noch juridische formaliteit:


- indien de Gebruiker verzuimt aan zijn in artikel 7.1. vervatte verplichtingen te voldoen

- indien de persoonlijke, door de Gebruiker verstrekte gegevens leugenachtig, incorrect, verouderd of onvolledig blijken te zijn.
- indien de gebruiker van een "Free" (gratis) account zich gedurende dertig dagen niet meer op zij account heeft ingelogd

11.5. ContactOffice Group NV kan onderhavige overeenkomst ontbinden indien ze vaststelt dat de Gebruiker van de Dienst inactief is geworden, dit wil zeggen dat hij gedurende een periode van drie maand geen verbinding meer heeft gehad met de Site of geen objecten meer heeft ingevoerd waarvoor een externe activiteit (bijvoorbeeld de verzending van een Short Message Service) werd vastgesteld.

ContactOffice Group NV brengt de Gebruiker via e-mail op de hoogte van de beoogde ontbinding. Indien de Gebruiker de beoogde maatregel niet aanvaardt, brengt hij er ContactOffice Group NV via e-mail van op de hoogte binnen een periode van vijf dagen vanaf de ontvangst van een e-mail van ContactOffice Group NV. Bij gebreke van een reactie binnen deze termijn, zal de Gebruiker worden verondersteld de beoogde ontbinding te hebben aanvaard.

Na de vijfde dag van de verzending van de e-mail aan de Gebruiker, zullen de Identificatiegegevens worden geïnactiveerd en zal de Gebruiker niet langer toegang hebben tot de gegevens. Gedurende een periode van drie maand vanaf deze inactivering, zal de Gebruiker, middels schriftelijk verzoek en binnen financiële voorwaarden waarvan hij kennis kan hebben door contact op te nemen met ContactOffice Group, de Identificatiegegevens reactiveren.

11.6. ContactOffice Group kan de overeenkomst ontbinden door verzending van een e-mail, zonder vooropzeg noch juridische formaliteit, indien de Gebruiker die, op het eind van de registratieprocedure, zijn Identificatiegegevens heeft ontvangen, geen verbinding heeft gemaakt met de Site binnen de zeven dagen na de ontvangst hiervan.

11.7. Ingeval van aanvraag van concordaat, faillissement, insolventie of collectieve schuldregeling van de gebruiker, wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden met onmiddellijke ingang.

11.8. Tenzij andersluidende bepaling in onderhavige algemene voorwaarden, wordt de ontbinding via e-mail en via aangetekende post met ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de andere partij.

11.9. De ontbinding van de overeenkomst brengt de inactivering mee van de Identificatiegegevens van de Gebruiker. Toch worden de gegevens gedurende drie maand bewaard alvorens eventueel te worden vernietigd.

12. Overdracht

12.1. Aangezien de overeenkomst intuitu personae is, kan de gebruiker de totaliteit of een deel van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst niet aan een derde overdragen. Hij verbindt zich er toe de totaliteit of een deel van de Dienst niet op enigerlei wijze te verhuren aan en/of ter beschikking te stellen van een derde.

12.2. Een enkele overeenkomst wordt toegelaten per elektronisch adres dat de Gebruiker identificeert, tenzij voorafgaand en schriftelijk akkoord van ContactOffice Group NV.

13. Schadevergoeding

13.1. De Gebruiker aanvaardt ContactOffice Group NV, haar verwante bedrijven, filialen, dochterondernemingen, kaderleden en bedienden te vrijwaren en te vergoeden voor elk schade, verlies of enigerlei kosten die worden gevorderd door een derde en zijn verbonden met het Gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

13.2. ContactOffice Group NV behoudt zich het recht voor op haar kosten in te staan voor de exclusieve verdediging en de controle van kwesties die het voorwerp zouden uitmaken van een schadevergoeding door de Gebruiker, wat deze niet zal ontslaan van zijn verplichtingen om schadevergoedingen te betalen.

14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden of van de Dienst

14.1. ContactOffice Group NV behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van onderhavige voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de Gebruiker via bericht op de Site of via e-mail. Indien de gebruiker deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen de twee weken na verzending van het voorstel, schriftelijk aan ContactOffice Group NV te laten weten. Bij gebreke hieraan, wordt de gebruiker geacht de wijziging van de algemene voorwaarden te hebben aanvaard, voorwaarden die aldus onmiddellijk in voege zullen treden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging, zal ContactOffice Group NV een eind kunnen stellen aan de overeenkomst tussen partijen, overeenkomstig artikel 11.2. van onderhavige overeenkomst.

14.2. ContactOffice Group NV behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk te onderbreken om technische redenen, waarvan de Gebruiker via bericht op de Site of via e-mail wordt in kennis gesteld.

14.3. ContactOffice Group NV behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de Dienst voor te stellen. Het bericht van wijziging zal aan de Gebruiker worden verzonden via bericht op de Site of via e-mail. Bij gebreke van reactie binnen de twee weken, zal de Gebruiker gebonden zijn door deze wijziging. Indien de Gebruiker de voorgestelde wijzigingen niet aanvaardt, neemt de overeenkomst een eind na het verstrijken van een periode van twee weken, zonder voorafgaand bericht noch recht op enige schadevergoeding.

14.4. De Gebruiker aanvaardt dat ContactOffice Group NV jegens hem of derden niet aansprakelijk wordt gehouden voor elke wijziging van de Dienst, indien de voorwaarden voorzien in artikel 14.3. werden in acht genomen.

15. Rechten van intellectuele eigendom

15.1. De Gebruiker erkent dat de Inhoud, met inbegrip van de teksten, software, muziek, geluid, foto's, grafieken, video's, paginaopmaak en tekeningen en andere materialen die in de Dienst zitten vervat of informatie die via de Dienst wordt aangeboden door ContactOffice Group NV of door de adverteerders van ContactOffice Group NV, maar zonder beperking hiertoe, worden beschermd door de auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten en andere rechten van industriële of intellectuele eigendom.

15.2. De Gebruiker aanvaardt dat ContactOffice Group NV afbeeldingen en teksten via de Dienst kan weergeven, met inbegrip van de inlassing van berichten van adverteerders in berichten verspreid op basis van ContactOffice Group NV mailinglijsten, tenzij indien de Gebruiker koos voor de betalende optie volgens dewelke geen publiciteit mag worden verspreid.

15.3. De via de Dienst ontvangen Inhoud kan door de Gebruiker worden weergegeven, geherformatteerd en afgedrukt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De gebruiker aanvaardt de Inhoud op generlei wijze via de Dienst te wijzigen, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, teleladen, verspreiden, uitzenden, verkopen of verspreiden, met inbegrip van codes en software.

15.4. ContactOffice Group NV bezit en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar gegevensbanken, de Dienst, de domeinnaam van de Site, de naam van de Site en de organisatie en grafische presentatie van elk door ContactOffice Group NV aangelegd informatiebestand.

15.5. Onderhavige overeenkomst leidt tot geen enkele overdracht ten gunste van de Gebruiker van enig intellectueel recht op één der uit de Site voortkomende elementen en/of ontwikkelingen en/of gegevensbank.

16. Aansprakelijkheden

16.1. ContactOffice Group NV verbindt zich er toe alles in het werk te stellen opdat:

1. de Dienst beantwoordt aan de eisen van de Gebruiker
2. de Dienst ononderbroken, gepast, veilig of foutloos is
3. de resultaten van het gebruik van de Dienst nauwkeurig en betrouwbaar zijn
4. de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere door de Gebruiker via de Site aangekochte of verkregen materialen aan zijn verwachtingen voldoen
5. elke vergissing in de software binnen redelijke termijnen wordt rechtgezet
6. de door het gebruik van de Dienst getelelade of verkregen materialen kunnen worden gebruikt door de Gebruiker, naar zijn believen en op zijn risico, waarbij de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de aan het informaticasysteem aangebrachte schade of gegevensverlies dat voortvloeit uit het teleladen van deze materialen.

16.2. De levering van de Dienst vormt een middelenverplichting in hoofde van ContactOffice Group NV

ContactOffice Group wijst trouwens uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af ingeval van plaatselijk technisch defect in de levering van de Dienst, wat met name kan leiden tot het wissen of ontbreken van registratieberichten en andere kennisgevingen of andere Inhouden die door de Dienst worden bewaard of uitgezonden, het verlies van in haar systeem opgeslagen gegevens of directe of indirecte schade of verlies die door de Gebruiker worden geleden ingevolge het gebruik dat hij maakte van de Dienst.

17. Toegang tot de Dienst

17.1. Onverminderd artikel 16, zal de toegang tot de Dienst beschikbaar zijn 24 uur op 24, 7 dagen op 7, tenzij bij onderbrekingen van de Dienst noodzakelijk voor onderhoud, ontwikkeling of verbetering of voor elke andere transactie die ContactOffice Group NV zou dienen uit te voeren. ContactOffice Group NV zal voor deze onderbrekingen geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn. In de mate van het mogelijke, zal ContactOffice Group NV haar Gebruikers 24 uur vooraf inlichten over de onderbrekingen.

17.2. ContactOffice Group NV zal het recht hebben de Dienst zonder voorafgaand bericht volledig of gedeeltelijk te onderbreken, ingeval van overmacht of een onvoorzienbare en van de wil der partijen onafhankelijke omstandigheid of ingeval van panne. De onderbreking zal geen recht geven op enige schadevergoeding. In de mate van het mogelijke, zal ContactOffice Group NV haar Gebruikers 24 uur vooraf inlichten over de onderbrekingen.

18. Beschikbaarheid en veiligheid van het Internet

18.1. De Gebruiker verklaart en verzekert dat hij perfect de eigenschappen en beperkingen kent van het Internet en in het bijzonder het feit dat de verzendingen van informatie en gegevens op Internet slechts een betrekkelijk veiligheidsniveau bieden, aangezien deze informatie en gegevens circuleren op heterogene netwerken met verschillende eigenschappen en capaciteiten, wat op sommige ogenblikken de toegang tot de Dienst kan hinderen of belemmeren.

18.2. De Gebruiker erkent (i) dat een site het voorwerp kan uitmaken van niet-toegelaten indringing door derden en aldus kan worden gewijzigd, (ii) dat de informatie die circuleert op het Internet niet wordt beschermd tegen eventuele omleidingen of tegen virussen, (iii) dat indien een Gebruiker de URL van zijn site doorgeeft, eender wie in staat zal zijn een link aan te maken die toegang geeft tot zijn site en/of tot de onderdelen van zijn Inhoud en (iv) dat hij aldus het adres van zijn Site doorgeeft op eigen risico. ContactOffice Group NV zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor welke schade dan ook die uit dien hoofde wordt geleden door de Gebruiker.

19. Toepasselijke wet en beding tot aanwijzing van rechtsmacht

19.1. De Belgische wet is toepasselijk op de geldigheid, uitvoering en interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden, zonder inbegrip van de regels van internationaal privaatrecht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, uitvoering en interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden wordt voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

19.2. Het feit dat ContactOffice Group NV zich niet beroept op de niet-naleving door de Gebruiker van enige van zijn verplichtingen, zal niet kunnen worden geïnterpreteerd als een verzaking om zich daar nadien op te beroepen.

19.3. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden illegaal wordt geacht, zal de rest van de overeenkomst er niet door worden beïnvloed.

20. Taal

De partijen hebben de wil uitgesproken dat onderhavige overeenkomst, evenals de erbij gevoegde documenten worden opgesteld in het Nederlands.

21. Abonnementsverlenging

Ieder betalend abonnement zal automatisch verlengd worden 15 dagen vóór vervaldatum. De gebruiker kan zich hiertegen verzetten door een gewone email te versturen naar de support van de dienst.